ANGOL INTÉZET NYELVI SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

PDF & Letöltés: Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

ANGOL INTÉZET NYELVI SZOLGÁLATATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

 

Hatályos: 2018. június 30. napjától

 

 

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

II. Bevezető, alapelvek

Az ANGOL INTÉZET Nyelvi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest,
Széchényi István tér 7/8., cégjegyzékszáma: 01-09-918402, továbbiakban „Adatkezelő” vagy
„Társaság”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) (további említése esetén, mint
„Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő
jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat
miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett
adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.
Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban található, további
információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz
a jelen tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapvetéseknek megfelelően jár el.
Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési
szabályokról.
Az Adatkezelő személyes adatokat az adatkezelés célhoz kötöttségéhez fűzött elvárásnak megfelelően
kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel.
A begyűjtött személyes adat mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő
mértékű, amely szabály megtartásával az Adatkezelő eleget tesz az adattakarékosság elvének.
Az adatpontosság jegyében az Adatkezelő az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak
érdekében, hogy az Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek
és megbízhatóak legyenek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célokra kizárólag az Érintett beleegyezésével használja fel
és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt az Érintett megtiltsa.
Az Adatkezelő arányos és teljeskörű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak
védelmét biztosítsa jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is részletezettek szerint, beleértve az olyan eseteket,
ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett
hozzájárulása nélkül nem történik meg.
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek
megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége
során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelő leendő
munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes adatai kezelésére is, a www.angolintezet.hu weboldal
használatára, az Adatkezelőnél működtetett elektronikus megfigyelő rendszert érintő adatkezelésre, továbbá
az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

III. Értelmező rendelkezések

• Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);
• Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
• Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat.
• Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden
olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi
információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered;
• Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti
a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
• Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
• Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
• Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
• Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
• Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
• Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• Profilalkotás – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
• Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

IV. Adatkezelő (szolgáltató) adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Angol Intézet Kft.
Székhelye: 1051 Budapest, Széchényi István tér 7/8.
Postai címe: 1051 Budapest, Széchényi István tér 7/8.
Cégjegyzékszáma: 01-09-918402
Telefonszáma: +36-70/612-9732
E-mail címe: [email protected]

V. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában, a www.angolintezet.hu
weboldal használata.

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az
Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik.

1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell
lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő
belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges
címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: szerződéskötési szándék
(nyelvtanfolyam értékesítés), szerződés teljesítése (nyelvtanfolyam értékesítés).

Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási,
számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi
esetekben: Hírlevél küldése, Kapcsolattartás – webes felületen eszközölt érintetti megkeresések
megválaszolása, Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók
(cookie, vagy süti) alkalmazása során.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig: