Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyam
Általános Szerződési Feltételek

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesülése

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ANGOL INTÉZET Nyelvi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az angol intézet online Betéti Társaság vagy az Angol Intézet Üzleti Kommunikáció Betéti Társaság /mindhárom székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. C. épület I. emelet/ (a továbbiakban: Nyelviskola) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő nyelvtanuló (a továbbiakban: Nyelvtanuló) közötti, nyelvoktatási jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza. A nyelvoktatási szerződés az egyedi szerződésből (jelentkezési űrlap) és a jelen ÁSZF rendelkezéseiből áll.

1.2. A nyelvoktatási szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ÁSZF feltételeinek a Nyelvtanuló által történő elfogadása. A Nyelvtanuló az ÁSZF-ben foglaltakat a jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatai bekerülnek a Nyelviskola adatbázisába.

 

2. A tanfolyam tartalma

2.1. Kommunikációs Dopping – magas színvonalú, beszédcentrikus üzleti angol nyelvtanfolyam.

2.2. Nyelviskola – a Kommunikációs Dopping tanfolyamot szervező nyelviskola az Angol Intézet. A Nyelviskola kötelezettséget vállal, hogy magas színvonalú, üzleti angol nyelvtanfolyamot szervez a honlapon hirdetett időpontokban, helyszíneken, tanárokkal és feltételekkel.

2.3. Tanár – egyetemi/főiskolai diplomával, nemzetközileg elismert tanítási képesítéssel és több év tanítási tapasztalattal rendelkező angol anyanyelvi vagy anyanyelvi szintű oktató.

2.4. Nyelvtanuló – aki a jelentkezési folyamat mind a négy lépését időben teljesíti.

 

3. Jelentkezési folyamat (beiratkozás)

3.1. Jelentkezés a következő négy lépésből áll:

 • a jelentkezési űrlap kitöltése,
 • az online szintfelmérő teszt kitöltése (visszatérő Nyelvtanulóknak folytatás esetén nem szükséges);
 • szóbeli szintfelmérőn való részvétel a Nyelvtanuló választása szerint telefonon, Skype-on, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban a Széchenyi István tér 7/8. alatt (visszatérő Nyelvtanulóknak folytatás esetén nem szükséges);
 • a tanfolyam díjának a honlapon meghirdetett fizetési határidőben történő befizetése, mely a jelentkezési űrlapon kiválasztott fizetési mód szerint egy összegben, vagy havonta, egyenlő részletekben, banki utalással történhet. 

Egyösszegű banki átutalás esetén a tanfolyam teljes díját, míg részletfizetés esetén a tanfolyam első hónapjára járó díját kell a honlapon meghirdetett fizetési határidőig kiegyenlíteni. 

Amennyiben fizetési határidő a honlapon nincs feltüntetve, úgy a fizetési határidő a jelentkezési határidővel egyidőben esedékes. A 12 hétnél rövidebb tanfolyamok díját kizárólag egyösszegű banki átutalással lehet fizetni.

3.2. Azokban az esetekben, ahol cég/munkáltató fizeti a tanfolyam díját – a jelentkezés első három lépésének teljesítése mellett – a Nyelvtanuló felelőssége, hogy az adott cég/munkáltató a tanfolyam díjat a fizetési határidőig teljesítse.

3.3. A jelentkezési folyamat akkor tekinthető befejezettnek és akkor jön létre az egyedi nyelvoktatási szerződés, ha a Nyelvtanuló a 3.1. pontban meghatározott mind a négy lépést a fizetési határidőig maradéktalanul teljesítette.

 

4. Tájékoztatás a tanfolyam elindulásáról

4.1. A Nyelviskola a honlapon meghirdetett jelentkezési határidő letelte után, de még a tanfolyam kezdő napja előtt e-mailt küld a Nyelvtanulónak a tanulói csoport megszerveződéséről, a tanfolyam elindulásáról, illetve részletes információkat közöl a csoportról.

 

5. A tanulói csoport kialakítása, megváltoztatása

5.1. A tanulói csoport mérete – a Nyelviskola vállalja, hogy a honlapon meghirdetett Kommunikációs Dopping tanfolyamot minimum 4 és maximum 8 tanuló részvételével szervezi meg.

5.2. Abban az esetben, ha a honlapon meghirdetett és az ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott minimális létszám hiányában a tanulói csoport a Nyelvtanuló tudásszintjén nem indítható az általa megjelölt helyszíne(ke)n és napokon, a Nyelviskola vállalja, hogy a Nyelvtanulónak az 5.3 és 5.4. pontokban foglaltak szerint alternatív opció(ka)t ajánl fel.

5.3. Ha a Nyelvtanuló a felajánlott alternatív opció(ka)t nem fogadja el, a Nyelviskola vállalja, hogy az addig befizetett tanfolyami díjat a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 1-2 munkanapon belül visszafizeti a Nyelvtanuló részére.

5.4. Ha a tanfolyam megkezdését követően a csoport létszáma a meghirdetett kategória minimális létszáma alá csökken, a Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a csoportot – az adott kategória létszámának felső határa figyelembevételével – egy másik csoporttal vonja össze, illetve a Nyelvtanulónak egy másik csoportot ajánljon fel.

Ha a Nyelvtanuló a változást nem fogadja el, a tanfolyam még hátralévő részére időarányos díjat – választása szerint – visszakérheti vagy az összeget kredit formában felhasználhatja egy, a Nyelviskola által szervezett későbbi Kommunikációs Dopping, IELTS vagy Westport English tanfolyamra. Az ilyen esetekben történő visszafizetéseket a Nyelviskola a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára való átutalással 1-2 munkanapon belül teljesíti a nyelvtanuló részére.

5.5. Ha a Nyelvtanuló a Tanfolyam esedékes díját a fizetési határidőben nem fizeti meg, a Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a Tanárt értesítve az órán való részvétel jogát a Nyelvtanulótól megvonja, illetve, a Nyelvtanuló helyét más Nyelvtanulónak adja át.

 

6. A tanfolyamok helyszíne:

6.1. A Nyelviskola a Kommunikációs Dopping – üzleti angol tanfolyamot az alábbi helyszíneken szervezi:

 • Duna Torony (Pest), Népfürdő u. 22. (Árpád hídnál);
 • Central Business Center (Buda), Horvát u. 14-24. (Mechwart ligetnél);
 • Roosevelt 7/8. Irodaház (Pest) Széchenyi István tér 7-8. (Lánchídnál).

 

6.2. A 6.1. pontban megjelölt valamennyi tanfolyami helyszín magas színvonalú légkondicionálóval ellátott A vagy A+ kategóriás iroda, irodai tárgyalókkal.

 

7. Tananyag

7.1. A Kommunikációs Dopping – üzleti angol tanfolyamon való részvételhez tankönyv, tananyag vásárlása nem szükséges. A Nyelviskola a saját nyelvoktatási programjához szükséges minden tananyagot biztosít. A tanfolyam tematikájáról bővebb információkat itt találhat.

 

8. A tanfolyam időtartama

8.1. A Kommunikációs Dopping tanfolyam 48 db 45 perces oktatási órából áll. Ha munkaszüneti nap vagy szombati munkanap miatt óra elmarad, az a honlapon, a tanfolyam kezdését megelőzően előre meghirdetett pótnapon kerül megtartásra.

 

9. A tanfolyam díja

9.1. Kommunikációs Dopping üzleti angol nyelvtanfolyam díja: 135.000 Ft.

9.2. A Nyelviskola fenntartja a jogot arra, hogy a 9.1. pontban meghatározott díjszabást megváltoztassa. A tanfolyami díjak változását a Nyelviskola a jelen ÁSZF módosításával és a honlapra való feltöltéssel hajtja végre. Az új díjszabás az ÁSZF módosításának hatályba lépésével válik hatályossá. Az egyedi nyelvoktatási szerződés mindig a jelentkezési űrlap kitöltésének napján hatályos díjszabás szerint jön létre.

9.3. Havidíja havidíj a tanfolyam 9.1. pontban meghatározott teljes díjának a Nyelvtanuló által választható banki átutalással történő részletfizetés esetén egy hónapra járó részösszege (45.000 Ft / hó), mely díjrészleteket a jelentkezéskor kiválasztott tanfolyam időtartamáig, 3 hónapig kell fizetni.

9.4. Kihagyott órákra vonatkozó órakredit – Ha valamely okból a Nyelvtanuló egy vagy több órán nem tud megjelenni, akkor a Nyelviskolának nem áll módjában az óra/órák más alkalommal történő pótlása. Ehelyett a Nyelvtanuló kérheti a Tanárát, hogy az adott óra anyagát e-mailben elküldje neki.

Emellett, ha a Nyelvtanuló egy következő Kommunikációs Dopping – üzleti angol nyelvtanfolyamra, illetőleg IELTS nyelvvizsga felkészítő vagy Westport English School nyelvtanfolyamára beiratkozik, 4x90 perc erejéig – 2x45 perces alkalmaknál 4 alkalom, 4x45 perces alkalmaknál pedig 2 alkalom – az elmaradt órákra eső időarányos összeget a Nyelviskola beszámítja a következő Kommunikációs Dopping – üzleti angol tanfolyam, illetőleg IELTS nyelvvizsga felkészítő vagy Westport English School nyelvtanfolyamon fizetendő tanfolyam díjba.

A kihagyott órákra vonatkozó órakreditnél elszámolási alap a Tanár által vezetett online jelenléti ív. A Nyelvtanuló a jelentkezéskor kitöltött jelentkezési űrlapon jelzi, hogy hány alkalmat hagyott ki, a Nyelviskola ezt a Tanár által vezetett online jelenléti ívben leellenőrzi. Ha a Nyelvtanuló közlése és a jelenléti ív tartalma között eltérés van, minden esetben a Tanár által vezetett online jelenléti ív az irányadó.

9.5. Tanfolyam félbeszakítására vonatkozó órakredit – Ha a Nyelvtanuló az adott csoport 13.1. pontban szabályozott visszafizetési időszakán túl bejelenti a Nyelviskolának a [email protected] e-mail címre, hogy a tanfolyamot valamely okból nem tudja/nem szeretné végigjárni, a Nyelviskola egy időarányos órakreditet állít ki a Nyelvtanulónak. Ez az órakredit a kiállítástól számított egy évig egy későbbi, a Nyelviskola által szervezett Kommunikációs Dopping tanfolyamra, IELTS nyelvvizsga felkészítő, illetve Westport English School által szervezett tanfolyamra felhasználható, illetőleg a Nyelvtanuló által harmadik személy részére átruházható.

Az időarányos órakredit számítási alapját a tanfolyamból a félbeszakítási szándéknak a [email protected] e-mail címre elektronikusan küldött bejelentésétől még hátralévő óraszámnak a tanfolyam meghirdetett összes óraszámához viszonyított arányát képezi. Az órakredit meghatározása során nem vehető figyelembe, hogy a Nyelvtanuló ténylegesen hány órán vett részt és mióta nem jár az órákra.

Egy félbeszakított tanfolyam utáni következő tanfolyamnál nem lehet a Félbeszakításra vonatkozó órakreditet és 9.4-es pontban részletezett “Kihagyott órákra vonatkozó órakreditet” kombinálni.

Részletfizetés esetén a félbeszakított tanfolyam esetében is mind a három hónapra járó díjrészletet maradéktalanul be kell fizetni.

Félbeszakított tanfolyamra vonatkozó órakreditek pénzügyi kezelése: Mind az egyösszegű, mind a havi részletfizetés esetén, ha a Nyelvtanuló egy előző Kommunikációs Dopping tanfolyamból szeretne félbeszakított tanfolyamra vonatkozó órakreditet egy következő Kommunikációs Dopping tanfolyamra érvényesíteni, a tanfolyamra való jelentkezésnél a jelentkezési űrlapon jelezni kell, a kívánt kedvezmény mértékének, illetve részletes indoklás feltüntetésével.

 

10. Csoportváltás

10.1. Ha a Nyelvtanuló bármilyen oknál fogva csoportot szeretne váltani, feltéve, hogy van hasonló tudásszintű csoport más időpontban, amely – figyelembe véve a maximum 8 fős létszámot – szabad hellyel rendelkezik, a visszafizetési garanciával járó, a 13.1. és 13.2. pontokban foglaltak szerint szabályozott 360 perc tanóráig tartó időszakon belül a Nyelviskola lehetőséget biztosít, hogy a Nyelvtanuló azt a másik csoportot kipróbálhassa.

10.2. Ha a kipróbált csoport elnyeri a Nyelvtanuló tetszését, a csoportot vezető tanár, valamint a Nyelviskola csoportváltást támogató szakmai véleménye alapján a Nyelvtanuló a tanfolyamot az új csoportban folytathatja. 

Csoportváltásra a tanfolyam első két hetében van lehetőség, illetve késői csatlakozás esetében attól az időponttól számított két héten belül, amikor a Nyelvtanuló először lehetőséget kap a Nyelviskolától, hogy a tanfolyamon részt vegyen.

 

11. Tanár helyettesítése

11.1. Ha szabadságolás vagy egyéb váratlan körülmény miatt az adott csoportot vezető Tanár az órát nem tudja személyesen megtartani, a Nyelviskola elsődlegesen igyekszik helyettesítő Tanárt biztosítani.

11.2. Amennyiben a helyettesítés megszervezésére nincs mód, a csoportot tanító Tanár a nyelvtanulókkal előre egyeztetett másik időpontban pótórát tart.

 

12. Fizetési feltételek

12.1. Fizetési módozatok – a Kommunikációs Dopping üzleti angol tanfolyam díját két módon lehet kiegyenlíteni:

 • egy összegben, előre esedékesen banki átutalással;
 • havi egyenlő részletekben banki átutalással.

12 hétnél rövidebb tanfolyamok díját kizárólag egyösszegű banki átutalással lehet megfizetni.

12 hétnél rövidebb tanfolyamoknál, illetve bármilyen tanfolyamra történő késői csatlakozás esetében a tanfolyam díját kizárólag egyösszegű banki átutalással lehet megfizetni.

Mind az egyösszegű, mind a havi részletfizetés esetén, ha a befizetett tanfolyam elvégzésével a Nyelvtanuló újabb Kommunikációs Dopping üzleti angol tanfolyamra szeretne járni, a honlapon meghirdetett fizetési határidőig külön és újra kell jelentkeznie. Amennyiben fizetési határidő nincsen a honlapon feltüntetve, úgy a fizetési határidő megegyezik a jelentkezési határidővel.

12.2. Egyösszegű fizetésre vonatkozó feltételek:

 • Egyösszegű fizetés esetén a tanfolyam teljes díját a honlapon meghirdetett jelentkezési határidőben kell banki utalással kiegyenlíteni. Amennyiben fizetési határidő nincsen a honlapon feltüntetve, úgy fizetési határidő megegyezik a jelentkezési határidővel.
 • Kihagyott órákra vonatkozó órakreditek pénzügyi kezelése: Egyösszegű fizetés esetén a jelentkezéskor elektronikus számla automatikusan kiállítódik a Nyelvtanuló által jelzett kihagyott órákkal, de maximum 360 percnyi tanórával csökkentett tanfolyam díjáról. A Nyelviskola a Tanár által vezetett online jelenléti ívében ellenőrzi a Nyelvtanuló által jelzett kihagyott órák számát és eltérés esetén 10 munkanapon belül az eredetileg kiállított számlát sztornózza, illetőleg új számlát állít ki a Tanár által vezetett online jelenléti íve alapján.

 

12.3. Havi részletfizetésre vonatkozó feltételek:

 • Havi részletfizetés esetén az első havi részletet a honlapon feltüntetett fizetési határidőig kell fizetni. Amennyiben fizetési határidő nincsen a honlapon feltüntetve, úgy fizetési határidő megegyezik a jelentkezési határidővel. A tanfolyam második és harmadik részlet fizetési határidőit a Nyelviskola külön a Nyelvtanulónak küldött e-mailben jelzi.
 • Részletfizetés csak 12 hetes tanfolyamok esetében választható.
 • Részletfizetés esetén a Nyelvtanuló mind a három havidíjat – az egyes órákon való részvételétől függetlenül – köteles fizetni.
 • Kihagyott órákra vonatkozó órakreditek pénzügyi kezelése: Havi részletfizetés esetén, ha a Nyelvtanuló egy előző Kommunikációs Dopping tanfolyamból szeretne kihagyott órakreditet egy következő Kommunikációs Dopping tanfolyamra érvényesíteni, a tanfolyam jelentkezésnél a jelentkezési űrlapon jelezni kell, hogy maximum 360 percnyi tanóra erejéig hány órára nem tudott elmenni. A Nyelviskola ezt a Tanár által vezetett online jelenléti ívben leellenőrzi. Ha a Nyelvtanuló közlése és a jelenléti ív tartalma között eltérés van, minden esetben a Tanár által vezetett online jelenléti ív az irányadó. A Nyelviskola által leellenörzőtt kihagyott órákra vonatkozó kedvezményt a tanfolyam díj utolsó havi részletre vonatkozó számla összegéből vonja le.

(Az a Nyelvtanuló, aki valamelyik 2019 őszi turnus előtti tanfolyamra jelentkezett, PayPalos havi részletfizetést választott és a 2019. őszi turnus során (szept. 23-dec. 20.) is szeretné a PayPalos havi részletfizetési lehetőséget igénybe venni, ezt utoljára a 2019 őszi turnusra vonatkozóan megteheti. A Nyelviskola utána ezt a fizetési lehetőséget véglegesen megszünteti. Ezt az igényt a [email protected] email címre küldött üzenetben kell jelezni.)

 

13. Visszafizetési garancia

13.1. Amennyiben a Nyelvtanuló a megkezdett tanfolyamon legfeljebb 360 perc megtartott tanóra után bármely okból úgy dönt, hogy nem szeretné a tanfolyamot folytatni és e döntését a Nyelviskolának a [email protected] e-mail címre – a bankszámlaszáma megjelölésével – bejelenti, a Nyelviskola kötelezi magát arra, hogy a befizetett tanfolyami díj teljes összegét a Nyelvtanuló által megjelölt bankszámlára 1-2 munkanapon belül visszafizeti. A Nyelviskola a tandíj fentiek szerinti visszafizetése esetén a Nyelvtanulóval szemben tandíj jogcímén semmilyen további követelést nem támaszt. 

A visszafizetési garancia érvényesítési határidejét a Nyelviskola minden tanfolyam esetében a tanfolyam elindulásáról küldött e-mailben előre pontosan meghatározza.

13.2. A 360 perc tanóra 2x45 perces órabeosztásnál 4 alkalomnak, 4x45 perces órabeosztás esetén pedig 2 db alkalomnak felel meg. A 360 perc tanóráig érvényesülő visszafizetési garancia időszaka a tanfolyamnak a honlapon meghirdetett első alkalommal tartott kezdő tanóráján indul, illetve később csatlakozó esetén annak az alkalomnak az első tanóráján indul, amikor a Nyelvtanuló először lehetőséget kap a Nyelviskolától, hogy a tanfolyamon részt vegyen.

Csoportváltás esetén a visszafizetési garancia időszaka annak az alkalomnak az első tanórájától indul, amikor a Nyelvtanuló először lehetőséget kap a Nyelviskolától, hogy az új csoportban részt vegyen. 

A visszafizetési garancia időszaka egyik esetben sem hosszabbodik meg azoknak a tanóráknak az időtartamával, melyeken a Nyelvtanuló a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz részt.

 

14. Panaszkezelés

14.1. A Nyelvtanuló a nyelvoktatással kapcsolatos panaszt a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levélben jelenthet be. Ugyanígy közölhet a Nyelviskolával pozitív észrevételt is. A Nyelviskola minden ilyen panaszbejelentést kivizsgál és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy a jogos panaszokat a Nyelvtanuló legnagyobb megelégedésére orvosolja.

 

15. A nyelvoktatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés esetei, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.

15.1. A szerződéskötés és a szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt adatok: A szerződéskötés és teljesítés érdekében adatkezelés a folyamat több fázisában is szükségessé válhat. Amennyiben a honlap látogatója nem jelentkezik tanfolyamra, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak rá, azzal a feltétellel, hogy marketing célú hozzájárulást a Nyelviskola részére megadta. A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

E-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon bárki kérdéssel fordulhat a Nyelviskolához valamely tanfolyammal kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bárki bármikor jelentkezhet a meghirdetett tanfolyamra.

 

Kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során a személyes adat érintettje által megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel befejezéséig kezelhető.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a nyelviskola, mint adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani, mivel az érintett adatait újabb jelentkezéskor nem kell ismételten megadni.

 

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.


Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


A szerződés teljesítése

A tanfolyamra jelentkezés alapján a nyelvoktatási szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

 

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Nyelvtanuló nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatok a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezelhetőek.

 

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.


Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a nyelvtanuló panasszal fordult a Nyelviskolához, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok

Név, telefonszám, email cím, panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama

A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig kell megőrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell a panaszt megőrizni.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

15.2. Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés:

 

Kezelt adatok

Név, e-mail cím

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Remarketing:

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

15.3. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, tanfolyamra való jelentkezés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

 

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő leteltéig kerül tárolásra.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése jogi kötelezettségként írja elő ezt az adatkezelést.

[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

15.4. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

15.5. A Nyelvtanuló a Nyelviskola, mint adatkezelő részére megadott személyi adataiban (e-mail, telefonszám, lakcím) beállott változásokról a Nyelviskolát mindenkor köteles tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából származó jogkövetkezményekért a felelősség a mulasztó Nyelvtanulót terheli.

 

16. Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége

16.1. A fizetéssel, a könyveléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés Az adatfeldolgozók megnevezése: Számlázz.hu, PayPal, SimplePay, RTH Consulting, KRISZBRIG Kft.

Az Adatfeldolgozók a nyelviskolával kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.